พญ. ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
พยาธิวิทยากายวิภาค, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์