พญ. ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์

ออกตรวจวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 7:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค, เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
พยาธิวิทยากายวิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..