ผศ. พญ. ดวงมณี ธนัพประภัศร์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

มะเร็งวิทยานรีเวช
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Gynecologic Oncology MD Anderson Cancer Center, United States
Loading

Loading Schedule..

ผศ. พญ. ดวงมณี ธนัพประภัศร์