พญ. ดวงมณี ธนัพประภัศร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ดวงมณี ธนัพประภัศร์