พญ. ดนยา ไชยมงคล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..