นพ. ดอนพิชิต เหล่ารักพงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
the 3rd Clinical Training Course for Medical Practitioners in Asian Countries, Japan International Corporation, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. ดอนพิชิต เหล่ารักพงษ์