นพ. ดอนพิชิต เหล่ารักพงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจทั่วไป
โรคหลอดเลือดหัวใจ
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

นัดหมายแพทย์

นพ. ดอนพิชิต เหล่ารักพงษ์