พญ. ดลฤดี สองทิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Workshop Chemotherapy Administration, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และ ชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย), ไทย
BBBB
Completed a training in the field of Breast Oncology Surgery, National Cancer Center Hospital, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

พญ. ดลฤดี สองทิศ