พญ. เดียรดา หวังเจริญรุ่ง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
Research Fellow in Radiology Massachusetts General University, United States
Loading

Loading Schedule..