พญ. ดนิตา เขียวสลับ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
การบำบัดความปวด, แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. ดนิตา เขียวสลับ