นพ. ดนัย มโนรมณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก, American Naturopathic Certification Board, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
BBBB
Urology, National Cancer Center, Japan

นัดหมายแพทย์

นพ. ดนัย มโนรมณ์