นพ. ดนัย มโนรมณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก, Nutritional Wellnes, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Urology, National Cancer Center, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. ดนัย มโนรมณ์