พญ. ชุตินาท อิ่มเอม

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ชำนาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
รักษาโรคภายในของผู้หญิง
ดูแลหญิงตั้งครรภ์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..

พญ. ชุตินาท อิ่มเอม