พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล