พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

จักษุวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล