ทพ. จุมภฎ อิทธิชัยศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตแพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, German Board of Oral and Maxillofacial Surgery, Germany
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
Loading

Loading Schedule..