นพ. ชุมพล ศุภนันตฤกษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Invasive Cardiology, Gasthuisberg University Hospital, (Universitaire Ziekenhuizen) Leuven, Belgium
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Moderate Sedation, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
HF Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
AMI Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจทั่วไป
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรื้อรัง

นัดหมายแพทย์

นพ. ชุมพล ศุภนันตฤกษ์