พญ. ชมพูนุท วงศ์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคเลือด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. ชมพูนุท วงศ์ประเสริฐ