นพ. ชลภัฏ จาตุรงคกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. ชลภัฏ จาตุรงคกุล