นพ. ชลภัฎ จาตุรงคกุล

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ภาษา
English, German, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชลภัฎ จาตุรงคกุล