นพ. จิตติศักดิ์ นะไพรี

วิสัญญีวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..