นพ. จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
สาขา อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..