นพ. เจษฎา อุดมมงคล

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..