ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Oral & Maxillofacial Surgery), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล