ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Oral & Maxillofacial Surgery), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์