ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (Oral & Maxillofacial Surgery), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
เลเซอร์ทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก