นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
FIFA Diploma in Football Medicine, FIFA, ไทย
BBBB
Six-Axist Deformity Correction : Boot Camp, International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา
BBBB
29th Annual Baltimore Limb Deformity Course, International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร