นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Research Fellowship in Orthopaedic Traumatology, University of Missouri-Columbia, United States
BBBB
อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์, ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
FIFA Diploma in Football Medicine, FIFA, ไทย
BBBB
Six-Axist Deformity Correction : Boot Camp, International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา
BBBB
29th Annual Baltimore Limb Deformity Course, International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมกระดูกและขัอการผ่าตัดออร์โธปิดิกส์แบบแผลเล็ก
Loading

Loading Schedule..