นพ. ชาญวิทย์ วุฒิชัยประดิษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Research Fellow in Diagnostic Radiology, Cleveland Clinic, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-
Adult Echocardiography, National Board of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Cardio Cocktail THE 8th : International Echo Symposium and Workshop Structural Heart Disease 2015, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, ไทย
BBBB
Statistical Science in Medical Research, Cleveland Clinic, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจที่เกี่ยวกับทางการกีฬาการตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง & การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ
Loading

Loading Schedule..