พญ. ชนิยา ศรีสุวรรณภรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคต้อหิน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
อนุสาขาจอประสาทและต้อหิน, โรงพยาบาลราชวิถี, Thailand

นัดหมายแพทย์

พญ. ชนิยา ศรีสุวรรณภรณ์