พญ. ชนิยา ศรีสุวรรณภรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อนุสาขาจอประสาทและต้อหิน, โรงพยาบาลราชวิถี
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคต้อหิน
Loading

Loading Schedule..