พญ. ชนิยา ศรีสุวรรณภรณ์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคต้อหิน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อนุสาขาจอประสาทและต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

พญ. ชนิยา ศรีสุวรรณภรณ์