พญ. ชนิดา กิจอุดมรัตน์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..