พญ. ชนิดา กิจอุดมรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..