นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Target Volume Determination - Form Imaging To Margins, ESTRO School, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล