นพ. ชนาธิป ทองยงค์

จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชนาธิป ทองยงค์