นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
PCG Heart : Heart Failure, ไทย
BBBB
Fellow in Craniofacial Surgery, Royal Children's Hospital, ออสเตรเลีย

นัดหมายแพทย์

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร