นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์