นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์
Sunday
08 Aug
BASEM
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
BASEM
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
BASEM
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
BASEM
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
BASEM
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
BASEM
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
BASEM
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
BASEM
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Wednesday
29 Sep