นพ. ชาคร จันทร์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา, American Board of Psychiatry and Neurology (2010-2020), สหรัฐอเมริกา
BBBB
Clinical Neurophysiology EEG & Epilepsy, Cleveland Clinic Educational Foundation, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
State Medical Board of Ohio No. 095000, State of Ohio, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Internal Medicine Internship, Nassau University Medical Center, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาคร จันทร์สกุล