นพ. ชาคร จันทร์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา, Barrow Neurological Institute, St. Joseph's Hospital and Medical Center, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Clinical Neurophysiology EEG & Epilepsy, Cleveland Clinic Educational Foundation, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาคร จันทร์สกุล