นพ. ชาคร จันทร์สกุล

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา Barrow Neurological Institute, St. Joseph's Hospital and Medical Center, United States
BBBB
Clinical Neurophysiology EEG & Epilepsy Cleveland Clinic Educational Foundation, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชาคร จันทร์สกุล