นพ. ชาคร จันทร์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา, Barrow Neurological Institute, St. Joseph's Hospital and Medical Center, United States
BBBB
Clinical Neurophysiology EEG & Epilepsy, Cleveland Clinic Educational Foundation, United States

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาคร จันทร์สกุล