นพ. จักรพงษ์ จักกาบาตร์

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..