นพ. ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Uvetitis, Northwestern University, United States
BBBB
Retina, Siriraj Hospital, Thailand

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี