นพ. ชัยศักดิ์ ดำริการเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
พฤติกรรมประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Loading

Loading Schedule..