นพ. ชัยศักดิ์ ดำริการเลิศ

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
พฤติกรรมประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชัยศักดิ์ ดำริการเลิศ