นพ. ชัยศักดิ์ ดำริการเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยศักดิ์ ดำริการเลิศ