นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council, Thailand

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์