นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์