นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Visiting Clinical Observer of Neurological Surgery, University of California San Francisco (UCSF), United States
BBBB
Spine Surgery, NewYork-Presbyterian Och Spine Hospital Columbia University Medical Center, United States
BBBB
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง, สถาบันโรคกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลกรุงเทพ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Lumbar Spinal Injections Hands-on Workshop, NASS (North American Spine Society), สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
Loading

Loading Schedule..