นพ. ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Step 3 - Advanced Trakcare for, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์