นพ. ชัยชนะ จรูญพิพัฒน์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ป.บัณฑิตชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น