นพ. ชัยชนะ จรูญพิพัฒน์กุล

จิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Psychiatry) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชัยชนะ จรูญพิพัฒน์กุล