นพ. ชัยชนะ จรูญพิพัฒน์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Psychiatry), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..