นพ. ชัยชนะ จรูญพิพัฒน์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Psychiatry), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..