นพ. บุรวัฒน์ นิลรอด

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

นพ. บุรวัฒน์ นิลรอด