พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, พยาธิวิทยาคลินิก, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, Duke University Medical Center, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, University of Hawaii, United States

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719