พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด Duke University Medical Center, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ University of Hawaii, United States
Loading

Loading Schedule..