พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, Duke University Medical Center, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, University of Hawaii, United States
Loading

Loading Schedule..