พญ. บุบผา พรธิสาร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. บุบผา พรธิสาร