นพ. ไบรอัน ลี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Internal Medicine, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM, Medtronic, ไทย
Loading

Loading Schedule..