ทพ. บวร คลองน้อย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctors Der Zahnheilkunde (Dr. Med. Dent.), Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg, Germany
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตแพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, German Board of Oral and Maxillofacial Surgery, Germany
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
Loading

Loading Schedule..