นพ. บุณยรักษ์ วิสุทธิผล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Joint Replacement, University of Florida, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
Loading

Loading Schedule..