นพ. บุณยรักษ์ วิสุทธิผล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Joint Replacement, University of Florida, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. บุณยรักษ์ วิสุทธิผล
Thursday
04 Mar
Orthopedic Center
Friday
05 Mar
Orthopedic Center
Saturday
06 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
07 Mar
Monday
08 Mar
Orthopedic Center
Tuesday
09 Mar
Orthopedic Center
Wednesday
10 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Thursday
11 Mar
Orthopedic Center
Friday
12 Mar
Orthopedic Center
Saturday
13 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
Orthopedic Center
Tuesday
16 Mar
Orthopedic Center
Wednesday
17 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Thursday
18 Mar
Orthopedic Center
Friday
19 Mar
Orthopedic Center
Saturday
20 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
Orthopedic Center
Tuesday
23 Mar
Orthopedic Center
Wednesday
24 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Thursday
25 Mar
Orthopedic Center
Friday
26 Mar
Orthopedic Center
Saturday
27 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
Orthopedic Center
Tuesday
30 Mar
Orthopedic Center
Wednesday
31 Mar
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Thursday
01 Apr
Orthopedic Center
Friday
02 Apr
Orthopedic Center
Saturday
03 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
04 Apr
Monday
05 Apr
Orthopedic Center
Tuesday
06 Apr
Orthopedic Center
Wednesday
07 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Thursday
08 Apr
Orthopedic Center
Friday
09 Apr
Orthopedic Center
Saturday
10 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
11 Apr
Monday
12 Apr
Orthopedic Center
Tuesday
13 Apr
Orthopedic Center
Wednesday
14 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Thursday
15 Apr
Orthopedic Center
Friday
16 Apr
Orthopedic Center
Saturday
17 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
18 Apr
Monday
19 Apr
Orthopedic Center
Tuesday
20 Apr
Orthopedic Center
Wednesday
21 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Thursday
22 Apr
Orthopedic Center
Friday
23 Apr
Orthopedic Center
Saturday
24 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Orthopedic Center
Tuesday
27 Apr
Orthopedic Center
Wednesday
28 Apr
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Thursday
29 Apr
Orthopedic Center
Friday
30 Apr
Orthopedic Center
Saturday
01 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
02 May
Monday
03 May
Orthopedic Center
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Friday
07 May
Saturday
08 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
09 May
Monday
10 May
Orthopedic Center
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
16 May
Monday
17 May
Orthopedic Center
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
23 May
Monday
24 May
Orthopedic Center
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
Sunday
30 May