นพ. บุณยรักษ์ วิสุทธิผล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Joint Replacement, University of Florida, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. บุณยรักษ์ วิสุทธิผล