ทพญ. บุญวดี พูลสงวน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปริญญาโทสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, University of London, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก