ทพญ. บุญวดี พูลสงวน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปริญญาโทสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, University of London, สหราชอาณาจักร
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. บุญวดี พูลสงวน