ทพ. บุญแสง งามสิริมาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Periodontology, University of London, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ปริทันตวิทยาเลเซอร์ทางปริทันต์ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
Loading

Loading Schedule..