ทพ. บุญแสง งามสิริมาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of London, สหราชอาณาจักร
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ทพ. บุญแสง งามสิริมาศ