นพ. บูรณ์พิภพ บุญเพ็ง

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ปลูกถ่ายไต
รักษาโรคไต
อายุรแพทย์
ฟอกไต
รักษาไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต The American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ The American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
Transpalnt Nephrology Fellowship University of Washington, United States
BBBB
Certificate Training in Nephrology University of California Los Angeles, United States
BBBB
Residency in Internal Medicine East Tennessee State University, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Fellow of the American Society of Nephrology American Society of Nephrology, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. บูรณ์พิภพ บุญเพ็ง