นพ. บูรณ์พิภพ บุญเพ็ง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต, The American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, The American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
Transpalnt Nephrology Fellowship, University of Washington, United States
BBBB
Certificate Training in Nephrology, University of California Los Angeles, United States
BBBB
Residency in Internal Medicine, East Tennessee State University, United States
Loading

Loading Schedule..