ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
Loading

Loading Schedule..