ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมหัตถการ

นัดหมายแพทย์

ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย