ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
Saturday
07 Aug
Dental Center
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
Dental Center
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
Dental Center
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
Dental Center
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep
Dental Center
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Saturday
11 Sep
Dental Center
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Saturday
18 Sep
Dental Center
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Saturday
25 Sep
Dental Center
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Wednesday
29 Sep
Thursday
30 Sep
Friday
01 Oct
Saturday
02 Oct
Dental Center
Sunday
03 Oct
Monday
04 Oct
Tuesday
05 Oct
Wednesday
06 Oct
Thursday
07 Oct
Friday
08 Oct
Saturday
09 Oct
Dental Center
Sunday
10 Oct
Monday
11 Oct
Tuesday
12 Oct
Wednesday
13 Oct
Thursday
14 Oct
Friday
15 Oct
Saturday
16 Oct
Dental Center
Sunday
17 Oct
Monday
18 Oct
Tuesday
19 Oct
Wednesday
20 Oct
Thursday
21 Oct
Friday
22 Oct
Saturday
23 Oct
Dental Center
Sunday
24 Oct
Monday
25 Oct
Tuesday
26 Oct
Wednesday
27 Oct
Thursday
28 Oct
Friday
29 Oct
Saturday
30 Oct
Dental Center