นพ. บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..

นพ. บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ