นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
Cornea External Diseases and Refractive Surgery, University of California, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Observership in Low Vision, Lighthouse International, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์