นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Cornea External Diseases and Refractive Surgery, University of California, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ