นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Cornea External Diseases and Refractive Surgery, University of California, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
Loading

Loading Schedule..