นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
Chinese, English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Sports Medicine, University of Wuerzburg

นัดหมายแพทย์

นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์
Sunday
07 Mar
BASEM
Monday
08 Mar
Tuesday
09 Mar
Wednesday
10 Mar
Thursday
11 Mar
Friday
12 Mar
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
BASEM
Monday
15 Mar
Tuesday
16 Mar
Wednesday
17 Mar
Thursday
18 Mar
Friday
19 Mar
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
BASEM
Monday
22 Mar
Tuesday
23 Mar
Wednesday
24 Mar
Thursday
25 Mar
Friday
26 Mar
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
BASEM
Monday
29 Mar
Tuesday
30 Mar
Wednesday
31 Mar
Thursday
01 Apr
Friday
02 Apr
Saturday
03 Apr
Sunday
04 Apr
BASEM
Monday
05 Apr
Tuesday
06 Apr
Wednesday
07 Apr
Thursday
08 Apr
Friday
09 Apr
Saturday
10 Apr
Sunday
11 Apr
BASEM
Monday
12 Apr
Tuesday
13 Apr
Wednesday
14 Apr
Thursday
15 Apr
Friday
16 Apr
Saturday
17 Apr
Sunday
18 Apr
BASEM
Monday
19 Apr
Tuesday
20 Apr
Wednesday
21 Apr
Thursday
22 Apr
Friday
23 Apr
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
BASEM
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Friday
30 Apr
Saturday
01 May
Sunday
02 May
BASEM
Monday
03 May
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Friday
07 May
Saturday
08 May
Sunday
09 May
BASEM
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Sunday
16 May
BASEM
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Sunday
23 May
BASEM
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Sunday
30 May
BASEM