พญ. อรยา พฤทธิพงษ์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคต้อหิน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

พญ. อรยา พฤทธิพงษ์