พญ. อรยา พฤทธิพงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคต้อหิน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, แพทยสภา
BBBB
อนุสาขาต้อหิน, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, Thailand

นัดหมายแพทย์

พญ. อรยา พฤทธิพงษ์