พญ. อรยา พฤทธิพงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
จักษุวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาต้อหิน, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคต้อหิน
Loading

Loading Schedule..