ทพญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Diplomate of the Orofacial Pain, American Board of Orofacial Pain, United States
BBBB
TMJ & Craniofacial Pain, University of Minnesota School of Dentistry, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรม - ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร