นพ. อธิคม เมธาเธียร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
BBBB
Spine Surgery, The Rothman Institute, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Scoliosis Surgery, Schoen Klinik Neustadt, เยอรมนี

นัดหมายแพทย์

นพ. อธิคม เมธาเธียร