นพ. อธิคม เมธาเธียร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Spine Surgery, The Rothman Institute, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
Loading

Loading Schedule..